MEON EMS > Regulamin strony internetowej

Regulamin strony internetowej

I. Postanowienia ogólne
Strona internetowa www.meonems.pl jest prowadzona przez MEON EMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-411, ul. Więckowskiego 2/3, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000785954, NIP 8513237579, Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN.

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień regulaminu jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe spółki MEON EMS Sp. z o.o. mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

II. Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich ilustracji, tekstów i innych materiałów zawartych na stronie internetowej www.meonems.pl stanowią własność spółki MEON EMS Sp. z o.o. lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki MEON EMS Sp. z o.o. użytkownik strony nie może:
1. modyfikować całości/części strony internetowej www.meonems.pl ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich),
2. wykorzystywać całości/części strony internetowej www.meonems.pl lub oznaczeń zawartychw jej treści w celach komercyjnych.

III. Treść strony
Strona www.meonems.pl oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Spółce i jej produktach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na stronie internetowej www.meonems.pl zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Spółce i jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami Spółki.

IV. Odpowiedzialność
Spółka MEON EMS Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania strony internetowej www.meonems.pl na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

V. Ochrona danych
Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail) udostępniane spółce MEON EMS Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej www.meonems.pl będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem spółce MEON EMS Sp. z o.o. jakichkolwiek danych.

VI. Kontakt
W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

MEON EMS Sp. z o. o.
ul. Więckowskiego 2/3
70-411 Szczecin

NIP 8513237579
KRS 0000785954

kontakt@meonems.pl
+48 665 383 556
+48 735 233 030

VII. Pozostałe postanowienia
Spółka MEON EMS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z strony internetowej www.meonems.pl przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.